คณะกรรมการ/ผู้บริหาร

"บริหารอย่างมีคุณภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล"

คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงสร้างพื้นฐาน

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารไร้สาย 1

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมายและ บริหารงานกลาง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารการเปลี่ยนแปลง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคล

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยี

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายลูกค้าองค์กร

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารไร้สาย 2

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานดิจิทัล

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาด

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 4

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานควบรวมนครหลวง

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานควบรวมภูมิภาค

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทกำหนด
 2. ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee)

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามข้อบังคับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 3. ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
เลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โทรคมนาคมแห่ชาติ จำกัด (มหาชน) ให้มีนโยบายเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 3. กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 4. กำหนดนโยบายและกำกับการเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งกำหนดนโยบายและกำกับการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
 5. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและหรือสนับสนุนการทำงานได้ตามความเหมาะสม
 6. ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 7. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะสมต่อ คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณะชน
 8. รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการและเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 2. กำหนดแผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรพย์สิน โครงสร้างการลงทุน และการก่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร เพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคม การสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กร รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ตลอดจนเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคลากรให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์
 5. อนุมัติเกี่ยวกับการพัสดุตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และการพิจารณาอนุมัติการดำเนินการตามระเบียบ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 คำสั่ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ รพ. 14/2547 เรื่อง การพัสดุ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ดำเนินการประกาศในระบบสารสนเทศหรือเชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ และการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จกรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
     -การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
     -การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
     -การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
  การอนุมัติจัดหาในวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติก็ได้
  ทั้งนี้ การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าว ให้ใช้ในการดำเนินกระบวนการพัสดุตามระเบียบบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะแล้วเสร็จตามนัยมาตรา 128 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 6. ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 9. รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
ประธานกรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการ

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ